เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

                     เบอร์สายตรงติดต่อ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  ลำดับ            ชื่อ-สกุล           ตำแหน่ง       เบอร์โทร
    1        
    2        
    3        
    4        
    5        
    6        
    7        
    8        
    9        
   10        
   11        
   12        
   13        
   14         
   15        
   16        

                              เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

                        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

    ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                 ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
      2 นายประยูร  ขุนแก้ว รองปลัด อบต.บ้านค้อ   08-1055-3101
      3 นางสุพิศ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   08-3668-3723
      4 นางสุวภัค เวชพันธุ์ ผู้อำนวยกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม