เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

06

นางสุวภัค เวชพันธุ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   รักษาราชการแทน   
หัวหน้าสำนักปลัด
 

02

นายประเสริฐ พางาม
นักทรัพยากรบุคคล

03

น.ส.ทิตชญา นามพลแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

oo

ตำแหน่งว่าง
นิติกร

04

น.ส.จินตนา ใจบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ

 

oo

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

05

น.ส.จีระนุช คำด้วง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

06

นางนนทยา อ่อนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

07

น.ส.มัลลิกา จันทะบาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

oo

ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

08

นายไสว เพชรศรี
พนักงานขับรถยนต์

09

นายสุวิทย์ ปานทวี
พนักงานขับรถยนต์

10

นายสุนทร โวหารา
นักการภารโรง