เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

02

นายประยูร ขุนแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-0553101
 

 

02

นายประยูร ขุนแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-0553101

 

06

นางสุวภัค เวชพันธุ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   รักษาราชการแทน   
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.081-0787101

04

นางสุพิศ เสวตวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.083-6683723

05

นายครรชิต เวินชุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.061-5362353

05

นายครรชิต เวินชุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.061-5362353

 

06

นางสุวภัค เวชพันธุ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.086-8785856